Privacyverklaring

Telelock BV, gevestigd aan de Linieweg 7 te Wagenberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van  persoonsgegevens binnen het Telelock online platform zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:  
Telelock BV 
Linieweg 7  
4845 PM  WAGENBERG  
Tel.: +31 (0)85 4017932  

Dhr. J.C. van der Werf behandelt vragen en klachten aangaande gegevensbescherming bij Telelock BV. 
Dhr. J.C. van der Werf is te bereiken via privacy@mijntelelock.nl of bovengenoemd telefoonnummer. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Telelock BV verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze Telelock online platform diensten, u één of meer digitale sleutels heeft ontvangen van een gebruiker van onze Telelock online platform diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder is een overzicht gegeven van de persoonsgegevens die wij verwerken.
 

Indien u een account heeft binnen het Telelock online platform verwerken wij het volgende: 
 

 • Voorletters en achternaam. 

 • Aanhef (Dhr./Mevr./Fam./geen) 

 • Huisnummer (Overige adresgegevens worden niet gevraagd en zijn ook niet nodig.)

 • E-mailadres

 • Alle handelingen die u verricht in het online platform.

 • Alle handelingen die geregistreerd worden door de producten die onder uw account binnen het  online platform worden beheerd.
   

Indien u een digitale sleutel heeft ontvangen van een gebruiker van het Telelock online platform  
verwerken wij het volgende: 

 

 • Een referentie naar u, afhankelijk hoe deze door de gebruiker van het platform is ingevoerd. Dit kan bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres zijn.

 • E-mailadres, dit betreft het e-mailadres waarop u de digitale sleutel heeft ontvangen.

 • Alle handelingen die geregistreerd worden door de producten die met de aan u verstrekte digitale sleutels zijn bediend. Deze handelingen worden geregistreerd onder de referentie naar u, zoals die  door de gebruiker van het platform, waarvan u de digitale sleutel heeft ontvangen, is ingevoerd.  
   

Indien u als medewerker van een organisatie binnen het Telelock online platform bent geregistreerd  
verwerken wij het volgende: 

 

 • Een referentie naar u, eventueel aangevuld met aanvullende informatie, afhankelijk hoe deze door de gebruiker van het platform is ingevoerd. Dit kan bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres zijn.  

 • E-mailadres, dit betreft het e-mailadres waar de digitale registratiecode naar toe gestuurd is of naar toe gestuurd kan worden.

 • Telefoonnummer, dit betreft het telefoonnummer waar de digitale registratiecode per SMS naar toegestuurd is of naar toe gestuurd kan worden.

 • Alle handelingen die u als medewerker verricht binnen uw medewerker-account in het online platform. 

 • Alle handelingen die geregistreerd worden door de producten die met de door u verstrekte digitale sleutels zijn bediend. Deze handelingen worden geregistreerd onder de referentie naar u, zoals die door de gebruiker van het platform, waarvan u de digitale sleutel heeft ontvangen, is ingevoerd.
   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze Telelock online platform diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers of gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker of gebruiker ouder dan 16 is. Hetzelfde is van toepassing op gebruikers van de Toegang app als onderdeel van onze Telelock online platform  diensten. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,  om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.  Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met
dhr. J.C. van der Werf, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Telelock BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • U de mogelijkheid te bieden een account voor ons Telelock online platform aan te maken.

 • U de mogelijkheid te bieden van ons Telelock online platform gebruik te maken. 

 • U de mogelijkheid te bieden van de Telelock Toegang app gebruik te maken.  

 • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Deze email  berichten worden indien nodig, automatisch door het platform verstuurd. 

 • Om diensten bij u af te leveren.  
   

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend indien u daarvoor toestemming geeft of heeft gegeven. Zonder uw toestemming kunnen of mogen wij de voor het Telelock online platform noodzakelijke gegevens niet verwerken. Daarom is het zonder uw toestemming tot het verwerken van  uw persoonsgegevens zoals vermeld in dit document, voor u niet mogelijk gebruik van het Telelock online platform of de Telelock Toegang app te maken.

   

Geautomatiseerde besluitvorming

Telelock BV neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Telelock BV) tussen zit. 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Telelock BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens van gebruikers die een account binnen het platform hebben of hebben gehad: 

Daar waar gegevens langer dan max. 5 werkdagen worden bewaard, is dat om te voorkomen dat bij  het niet tijdig verlengen van licenties uw account onbedoeld wordt opgeheven en de daaraan gekoppelde gegevens verloren gaan. 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens van gebruikers die  
een digitale sleutel hebben ontvangen: 

 

 • Logging van activiteiten, inclusief de referentie waaronder de logging plaats vond: tot maximaal 2 jaar nadat de activiteit is geregistreerd. De gegevens worden binnen 5 werkdagen gewist indien het account van de gebruiker waarvan de digitale sleutelis ontvangen wordt opgeheven. 

 • Referentie en e-mailadres: tot de digitale sleutel door de gebruiker waarvan de sleutel is ontvangen wordt ingetrokken. In dat geval blijft de referentie in de logging wel aanwezig. De gegevens worden binnen 5 werkdagen gewist indien het account van de gebruiker waarvan de digitale sleutel is ontvangen wordt opgeheven.  


Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens van gebruikers die als  medewerker binnen het Telelock online platform zijn geregistreerd: 
 

 • Logging van activiteiten, inclusief de referentie waaronder de logging plaats vond: tot maximaal 2 jaar nadat de activiteit geregistreerd is. De gegevens worden binnen 5 werkdagen gewist indien het account van de gebruiker waarvan de digitale sleutelis ontvangen wordt opgeheven. 

 • Referentie en e-mailadres: tot de digitale sleutel door de gebruiker waarvan de sleutel is ontvangen wordt ingetrokken. In dat geval blijft de referentie in de logging wel aanwezig. De gegevens worden binnen 5 werkdagen gewist indien het account van de gebruiker waarvan de digitale sleutel is ontvangen wordt opgeheven. 
   

Delen van persoonsgegevens met derden

Telelock BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is  voor de uitvoering van onze platform diensten, waarvan u gebruik maakt, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van  uw gegevens. Telelock BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Telelock BV gebruikt geen cookies voor haar platform diensten. Voor zover er al vergelijkbare technieken gebruikt worden, worden die uitsluitend om technische- en veiligheidsredenen ingezet.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf  doen via de persoonlijke instellingen van uw account.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. U kunt via de persoonlijke instellingen van uw account zelf de toestemming voor verdere verwerking  van uw persoonsgegevens intrekken. Omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de werking van onze platformdienst, dient u daarvoor uw account op te heffen.

 

U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De door ons geregistreerde gegevens kunt u  downloaden vanuit uw account: 
 

 • De door ons geregistreerde persoonlijke informatie (aanhef, initialen, achternaam, huisnummer en  emailadres) kunt u downloaden via de persoonlijke instellingen van uw account.   

 • De van u geregistreerde activiteiten kunt uw downloaden via de logging sectie binnen uw account.  Beide bestanden zijn in een gangbare machine leesbare vorm die u desgewenst aan een ander kunt overdragen.
   

Heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@mijntelelock.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ  (machine readable  zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter  bescherming van uw privacy.
Telelock BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval  binnen vier weken, op uw verzoek reageren.  

Telelock BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de  nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Telelock BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@mijntelelock.nl.
 

Deze privacyverklaring als verwerkingsovereenkomst

Indien een account niet door u als privé persoon wordt gebruikt, kan het noodzakelijk zijn dat de aanvrager en/of gebruiker van dat account aan de AVG moet voldoen en om die reden tussen Telelock  BV en de aanvrager en/of gebruiker van dat account een verwerkingsovereenkomst afgesloten moet worden. Indien dit voor  u van toepassing is, verklaart u bij het akkoord gaan met deze privacyverklaring tevens dat u de inhoud van deze verklaring  als verwerkingsovereenkomst accepteert, waarmee Telelock BV verklaart de door u ingevoerde gegevens te zullen verwerken conform de inhoud van deze verklaring.  

Advies nodig ?

Neem contact met ons op

085 4017932